دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

دانشجویان دکتری : جهت انتخاب واحد ترمهای 9 و 10 تکمیل فرم تمدید سنوات ( لینک فرم ) و تحویل به آموزش - انتخاب واحد ترمهای 11 و 12 دریافت مجوز از کمیسیون موارد خاص ( لینک فرم ) .

دانشجویان کارشنلسی ارشد : جهت انتخاب واحد ترمهای 5 و 6 تکمیل فرم تمدید سنوات ( لینک فرم ) و تحویل به آموزش . انتخاب واحد ترمهای 7 و 8 در یافت مجوز از کمیسیون موارد خاص . ( لینک فرم )