دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

معرفی مسئولین دانشکده کشاورزی


نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزیدر شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاهی

دکتر محسن اسماعیلی

 

مدیران گروه دانشکده کشاورزی

مهندسی کشاورزی – علوم دامی

دکتر هاشمی

مهندسی کشاورزی –گیاهپزشکی

دکتر قوستاد

مهندسی کشاورزی – آبیاری

دکتر منتصری

مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

دکتر اصغری

مهندسی کشاورزی – زراعت

دکتر تاجبخش

مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی

دکتر حسن پور