پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

 

جدول شهریه های مقاطع  کارشناسی ارشد و دکتر پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه