سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

نشاني پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه: آذربایجان غربی، اروميه، خيابان شهيد دکتر بهشتي، ستاد مرکزي پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه، کد پستي: 44514-57159، صندوق پستي: 165

 تلفن:  33452032 (044) , 33450111(044) , 33450112(044) , 33459868(044) , 33443442(044)

 نمابر: 33448134 (044) , 33450212(044)

 رايانامه: pardis@urmia.ac.ir

 

 نشانی دانشگاه ارومیه :آذربایجان غربی،ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740   (044)

نمابر دانشگاه 32753172

 

نقشه مبانی ورودی شهر ارومیه منتهی به پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه را از اینجا دانلود نمایید.