دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

 معرفی مسئولین دانشکده ادبیات و علوم انسانی


نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانیدر شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاهی

دکتر بهمن نزهت

 

مدیران گروه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زبان های خارجه

دکتر  غلامی

زبان و ادبیات فارسی

دکتر  خان محمدی

علوم تربیتی

دکتر  عباس زاده

فقه و حقوق اسلامی

دکتر  نیکخواه