یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

معرفی مسئولین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدر شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاهی

دکتر نرمین غنی زاده

 


مدیران گروه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی - رفتار حرکتی

دکتر محمدزاده

تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

دکتر توفیقی

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی

دکتر کاشف

تماس با دانشکده

آدرس :اروميه- نازلو- دانشگاه ارومیه - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تلفن: 044-32753174     نمابر:044-32753174  

آدرس پست الکترونی : phyedu_college@urmia.ac.ir