دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشدودکتری پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

 

 

شهریه دانشجویان دکتری پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر کل پایان نامه

دوره ورود

رشته

جمع کل

29.000.000

4.500.000

47.000.000

ورودی های 91

علوم پایه و سایر

360.000.000

25.000.000

4.000.000

38.000.000

ورودی های 91

علوم انسانی

310.000.000

35.000.000

5.000.000

50.000.000

ورودی های 92

علوم پایه و سایر

420.000.000

30.000.000

5.000.000

40.000.000

ورودی های 92

علوم انسانی

370.000.000

37.000.000

5.500.000

49.000.000

ورودی های 93

علوم انسانی

444.000.000

45.000.000

5.000.000

54.000.000

ورودی های 93

علوم پایه و سایر

504.000.000

40.700.000

6.050.000

53.900.000

ورودی های 94

علوم انسانی

488.400.000

49.500.000

5.500.000

59.400.000

ورودی های 94

علوم پایه و سایر

554.400.000

54.450.000

6.050.000

65.340.000

ورودی های 96و95

علوم پایه و سایر

609.840.000

44.770.000

6.655.000

59.290.000

ورودی های 95و96

علوم انسانی

537.240.000

59,895,000

6,655,000

71,874,000

ورودی های 97

علوم پایه و سایر

670,824,000

49,247,000

7,320,500

65,219,000

ورودی های 97

علوم انسانی

590,964,000

 

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن97 ,96و95و94و93 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

نام گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای

شهریه پایان نامه به ازای هر واحد

واحد جبرانی

حداکثر مهلت مجاز تحصیل بر حسب ترم

هر واحد نظری

هر واحد عملی

نظری

عملی

علوم انسانی

20.900.000

2.145.000

2.420.000

3.850.000

1.045.000

2.090.000

4

سایر گروههای آموزشی

20.900.000

2.255.000

2.420.000

4.400.000

1.100.000

2.200.000

4