دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

مراحل تعیین وتصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد ( نیمسال دوم سالتحصیلی ) و دانشجویان دکتری پردیس دانشگاهی ( پس از امتحان جامع ) بشرح زیر می باشد :
1 – مراجعه دانشجو به مدیر گروه آموزشی به منظور آگاهی از ظرفیت اساتید همکار پردیس دانشگاهی به عنوان راهنما
تبصره – استاد راهنمای اول باید از اساتید مدرس در پردیس دانشگاهی باشند، به جز در مواردی که گروه آموزشی مربوطه پیشنهاد نماید و به تصویب معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی برسد.
2 – در صورت وجود ظرفیت پذیرش و توافق با استاد مورد نظر، دانشجو نسبت به استخراج فرم پروپوزال از سایت پردیس دانشگاهی اقدام و زیر نظر استاد راهنما، فرم مربوطه را تکمیل و به مدیر آموزشی مربوطه تحویل می دهد.
3 – بررسی علمی و تصویب طرح پروپوزال تحویلی در گروه آموزشی مربوطه با حضور نماینده آموزش پردیس دانشگاهی، مدیر گروه آموزشی مربوطه، استاد راهنما و اساتید مدرس در رشته تحصیلی دانشجو در پردیس و بررسی علمی و تصویب آن
4 – تکمیل فرم IRANDOC توسط دانشجو و تحویل فرم گزارش سایت مذکور به مدیر گروه آموزشی پردیس جهت تکمیل مدارک
5 – ارائه صورتجلسه تصویب پروپوزال به انضمام پروپوزال مربوطه به معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی جهت طرح در شورای پژوهشی
6 – ابلاغ اساتید راهنما و اساتید مشاور و میزان مشارکت آنها
• - لازم به ذکر است دانشجویان دوره کارشناسی ارشد حداقل 6 ماه و دانشجویان دکتری حداقل 2 سال پس از تاریخ صدور ابلاغ، امکان دفاع از رساله خود را خواهند داشت.
• - طول دوره تحصیلی طبق آیین نامه های آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد نباید از 4 نیمسال تحصیلی و در دوره دکتری از 8 نیمسال تحصیلی بیشتر شود، در غیر اینصورت ادامه تحصیل منوط به اخذ مجوز های لازم از کمیسیون آموزش پردیس خواهد بود.