پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند ضروری است مدرک معتبر زبان (یکی از آزمون های معتبر زیر) که بیش از دو سال از زمان برگزاری آن سپری نشده باشد، قبل از برگزاری آزمون جامع ارائه نمایند.
1 - IELTS امتیاز کسب شده در آزمون ( حداقل نمره مورد قبول 5 )
2 - TOEFL امتیاز کسب شده در آزمون ( حداقل نمره مورد قبول 470)
3 - TOLIMO امتیاز کسب شده در آزمون( حداقل نمره مورد قبول 470 )
4 - MCHE )MSRT) امتیاز کسب شده در آزمون ( حداقل نمره مورد قبول 50)
تذکر - دانشجویانی که در زمان ثبت نام مدرک معتبر زبان ارائه نموده باشند، نیاز به ارائه مجدد مدرک مذکور ندارند.