دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

بدینوسیله به اطلاع می رساند :

با توجه به برگزاری آزمون سراسری از تاریخ 7 الی 11 تیر در دانشگاه ارومیه ، مقرر گردید مکان انجام مصاحبه دکتری 1401 برای کد رشته محل های مذکور در جدول اکسل پیوست، به ساختمان پردیس بین الملل واقع در خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان استادان انتقال یابد .

برنامه انتقالی مکان مصاحبه دکتری

گروه آموزشی: 
دانشکده