چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

راهنمای درخواست حذف آیین نامه ای(حذف پزشکی) یک درس

دانشجویان محترم خواهشمند است در خصوص حذف آیین نامه ای(حذف پزشکی) به موارد ذیل دقت نمایند.

(مهلت ارایه درخواست : از تاریخ 1400/04/16 تا تاریخ 1400/05/08)

برای تمامی ورودیها

براي درخواست حذف آیین نامه ای( حذف پزشکی) یک درس قوانين و شرايط زير بايستي رعايت گردد:

1- فقط یک درس را می توانید حذف آیین نامه ای( حذف پزشکی) نمایید

2- نام درس و کد درس و نام استاد مربوطه در درخواست حتما درج گردد.

3- دانشجو در امتحان درس مربوطه شرکت نکرده باشد.

4- حد نصاب دروس نيمسال (براي مقطع كارشناسی 12 واحد) بايستي رعايت گردد.

 

دانلود فایل راهنما

گروه آموزشی: 
دانشکده