دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

پیور صورتجلسه مورخ 97/10/4 کمیسیون موارد خاص استانی و دانشگاهی موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت :

1- حداکثر سنوات تحصیلی قابل تمدید برای دانشجویان دکتری 12 ترم اعلام گردید ( از ترم 11 با پرداخت شهریه )

2- حداکثر سنوات تحصیلی قابل تمدید برای دانشجویان کارشناسی ارشد  6 ترم اعلام گردید ( ترم 6با پرداخت شهریه )

3-  حداکثر سنوات تحصیلی قابل تمدید برای دانشجویان کارشناسی 10 ترم اعلام گردید ( ترم 10با پرداخت شهریه )

4- اخذ سنوات ارفاقی از حوزه نظام وظیفه بر عهده خود دانشجو می باشد .

5- با اتمام سنوات مذکور ، دانشجو اخراج می گزدد .

6-موارد مذکور برای دانشجویان دکتری ورودی 94 ، کارشناسی ارشد ورودی 96 ، کارشناسی ورودی 95 لازم الاجرا می باشد .