یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی گروه علوم ورزشی

دکتر سید محمد کاشف
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
تربیت بدنی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت و برنامه ریزی
شماره تلفن
044-33452032