یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

کارکنان پردیس بین‌المللی دانشگاه ارومیه

نام محل کار سمت تلفن

آقای سیروس محمدی

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 2

رییس اداره سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

044-33452032 داخلی 139

جناب آقاب هادی عبدی

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه اول

مدیر امور پشتیبانی پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه

044-33452032 داخلی 120

سرکار خانم پورنبی

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 9

کارشناس سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

044-33452032 داخلی 124

جناب آقای ایوب فتح اللهی

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 5

کارشناس سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

044-33452032 داخلی 125

سرکار خانم فتحی زاده

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 3

کارشناس سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

044-33452032 داخلی 125

سرکار خانم حسن راده

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 3

کارشناس سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

044-33452032 داخلی 125

سرکار خانم سهیلا ستاری

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 102

مسئول دبیرخانه پردیس دانشگاهی

044-33452032 داخلی 130

سرکار خانم خدیجه رزاقی

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 6

کارشناس آزفا دانشجویان غیر ایرانی

044-33452032 داخلی 122

آقای حجت رضایی

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه دوم، حوزه ریاست

مسئول دفتر ریاست پردیس و مسئول پشتیبانی

044-33452032 داخلی 101

آقای امیر تمری

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 113

کارشناس تحصیلات تکمیلی

044-33452032 داخلی 128

آقای امیر دبیرنیا

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 8

مدیر امور آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه

044-33452032 داخلی 127

آقای مهدی قلی نژاد

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 7

امور مالی

044-33452032 داخلی 121