دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی

دکتر صالح یوسفی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی سخت افزار
شماره تلفن
مهندس عطاءالله بهرامی
مرتبه علمی
مربی رسمی آزمایشی
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
شماره تلفن
32777040
دکتر بهدیس اسلام نور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی نرم افزار
شماره تلفن
دکتر مهدی پسته ای
مرتبه علمی
استاديار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکتري مکانيک تبديل انرژي
شماره تلفن
دکتر بابک قالب ساز جدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکتری صنایع
شماره تلفن
دکتر جمشید باقرزاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی نرم افزار
شماره تلفن
دکتر طاهر ازدست
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
Mechanical Engineering
شماره تلفن