دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان دکتری تربیت بدنی پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه می رساند تاریخ امتحان جامع مدیریت ورزشی به 19 خرداد و رفتار حرکتی به 20 خرداد تغییر پیدا کرده است .