اعضای هیات علمی پردیس

نام: دکتر رضا امامعلی سبزی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه
گروه آموزشی: علوم پایه

http://asatid.urmia.ac.ir/r.emamalisabzi

شماره تلفن:
نام: دکتر علی امامعلی پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

a.imamalipour@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/a.imamalipour

شماره تلفن: 32772883
نام: دکتر جمشید اکبریان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی
گروه آموزشی: کشاورزی

http://asatid.urmia.ac.ir/j.akbarian

شماره تلفن:
نام: دکتر کریم اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی آلی
گروه آموزشی: علوم پایه

http://asatid.urmia.ac.ir/k.adilmaghani

شماره تلفن:
نام: دکتر محمدرضا اصغری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم باغبانی
گروه آموزشی: کشاورزی

asgharim.reza@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/m.asghari

شماره تلفن:
نام: دکتر محسن اسمعیلی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی صنايع غذايي
گروه آموزشی: کشاورزی

m.esmaiili@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.esmaiili

شماره تلفن: 32775035
نام: دکتر مجید اسم حسینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Ph.D. in Inorganic Chemistry
گروه آموزشی: علوم پایه

m.esmhosseini@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.esmhosseini

شماره تلفن: 32972136
نام: دکتر محمد علی اسدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتري توپولوژی جبری و دیفرانسيل
گروه آموزشی: علوم پایه

m.asadi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.asadi

شماره تلفن:
نام: دکتر سعید استاد باشی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتري رياضي محض (آناليز)
گروه آموزشی: علوم پایه

saedostadbashi@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/s.ostadbashi

شماره تلفن:
نام: دکتر طاهر ازدست
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Mechanical Engineering
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

t.azdast@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/t.azdast

شماره تلفن:

Pages

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:153  این هفته:2187  این ماه:12123  امسال:230033