اعضای هیات علمی پردیس

نام: دکتر کاظم بدو
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

k_badv@yahoo.comk.badv@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/k.badv

شماره تلفن: 32972859
نام: دکتر سپیده بانی سعید
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شيمي فيزيک دانشگاه بردو يک (فرانسه)
گروه آموزشی: علوم پایه

asatid.urmia.ac.ir/s.banisaeid

شماره تلفن:
نام: دکتر عباس بانج شفیعی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتري جنگلداري
گروه آموزشی: کشاورزی

http://asatid.urmia.ac.ir/a.banjshafiei

شماره تلفن:
نام: دکترجمشید باقرزاده محاسفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری کامپیوتر نرم افزار، انستیتو تکنولوژی هند
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

j.bagherzadeh@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/j.bagherzadeh

شماره تلفن: 32972880
نام: دکتر روزعلی باتوانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای عمومی دامپزشکی دکترای تخصصی دامپزشکی
گروه آموزشی: دامپزشکی

alibatavani@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/ra.batavani

شماره تلفن: 32774737
نام: دکتر محمد ایمانی برندق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری
گروه آموزشی: اقتصاد و مدیریت

imani_barandagh@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/m.imanibarandagh

شماره تلفن:
نام: دکتر رسول ایلخانی پور زینالی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: B.S. : Irrigation, M.S. : Irrigation Structures
شماره تلفن:
نام: دکتر عبدالغفار اونق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای دامپزشکی
گروه آموزشی: دامپزشکی

ownagh@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/a.ownagh

شماره تلفن: 33653788
نام: دکتر رضا امیرنیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت
گروه آموزشی: کشاورزی

http://asatid.urmia.ac.ir/r.amirnia

شماره تلفن:
نام: دکتر مهدی امنیت طلب
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک در گرایش اپتیک كوانتومي
گروه آموزشی: علوم پایه

m.amniat-talab@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.amniat-talab

شماره تلفن: 32972088

Pages

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:135  این هفته:2169  این ماه:12105  امسال:230015