پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

نام: دکتر هوشنگ بهروش
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: علوم پایه <p>asatid.urmia.ac.ir/h.behravesh</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر مرتضی بهرام
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Ph.D Analytical Chemistry-Chemometrics
گروه آموزشی: علوم پایه <p>m.bahram@urmia.ac.irr</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.bahram</p>
شماره تلفن: 32780952
نام: دکتر محمد مهدی برادرانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی با گرایش هتروسیکل
گروه آموزشی: علوم پایه <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.baradarani</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر سپیده بانی سعید
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شيمي فيزيک دانشگاه بردو يک (فرانسه)
گروه آموزشی: علوم پایه <p>asatid.urmia.ac.ir/s.banisaeid</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر مهدی امنیت طلب
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک در گرایش اپتیک كوانتومي
گروه آموزشی: علوم پایه <p>m.amniat-talab@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.amniat-talab</p>
شماره تلفن: 32972088
نام: دکتر رضا امامعلی سبزی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه
گروه آموزشی: علوم پایه <p>http://asatid.urmia.ac.ir/r.emamalisabzi</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر کریم اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی آلی
گروه آموزشی: علوم پایه <p>http://asatid.urmia.ac.ir/k.adilmaghani</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر مجید اسم حسینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Ph.D. in Inorganic Chemistry
گروه آموزشی: علوم پایه <p><span style="font-size: small;">m.esmhosseini@urmia.ac.ir</span></p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.esmhosseini</p>
شماره تلفن: 32972136
نام: دکتر محمد علی اسدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتري توپولوژی جبری و دیفرانسيل
گروه آموزشی: علوم پایه <p>m.asadi@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.asadi</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر سعید استاد باشی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتري رياضي محض (آناليز)
گروه آموزشی: علوم پایه <p>saedostadbashi@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/s.ostadbashi</p>
شماره تلفن:

Pages