جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

نام: دکتر حبیب اذانچیلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: علوم پایه <p>azanchiler@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/h.azanchiler</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر محمد علی ابوالفتحی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دانشجوي دكتري شاخه آناليز در دانشگاه اروميه
گروه آموزشی: علوم پایه <p>m.abolfathi@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.abolfathi</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر شهريار آشوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Ph.D Inorganic Chemistry
گروه آموزشی: علوم پایه <p>shahriarashuri@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/sh.ashuri</p>
شماره تلفن: 044-32752741
نام: دكتر قدرت اله آزادي
مرتبه علمی: اﺳﺘﺎدﻳﺎر
مدرک تحصیلی: دکتری رﻳﺎﺿﻲ(ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺘﺮوﻳﺪ)
گروه آموزشی: علوم پایه <p>gh.azadi@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/gh.azadi</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر محمد نقی آذرمنش
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق ( مایکروویو )
گروه آموزشی: علوم پایه <p>m.azarmanesh@mail.urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.azarmanesh</p>
شماره تلفن: 044-33452807

Pages