اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی

نام: دکتر مهدی پسته ای
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتري مکانيک تبديل انرژي
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

sm.pesteei@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/sm.pesteei

شماره تلفن:
نام: مهندس عطاءالله بهرامی
مرتبه علمی: مربی رسمی آزمایشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

ataallah@asia.com

http://asatid.urmia.ac.ir/a.bahrami

شماره تلفن: 32777040
نام: دکتر هادی بهادری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژئوتکنیک لرزه
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

h.bahadori@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/h.bahadori

شماره تلفن: 09123228108، 3297286
نام: دکتر کاظم بدو
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

k_badv@yahoo.comk.badv@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/k.badv

شماره تلفن: 32972859
نام: دکترجمشید باقرزاده محاسفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری کامپیوتر نرم افزار، انستیتو تکنولوژی هند
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

j.bagherzadeh@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/j.bagherzadeh

شماره تلفن: 32972880
نام: دکتر علی امامعلی پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

a.imamalipour@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/a.imamalipour

شماره تلفن: 32772883
نام: دکتر طاهر ازدست
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Mechanical Engineering
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

t.azdast@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/t.azdast

شماره تلفن:
نام: دکتر قادر احمدی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

gh.ahmadi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/gh.ahmadi

شماره تلفن: 09122149932

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:223  این هفته:2062  این ماه:10149  امسال:193931