پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی

نام: دکتر بابک قالب ساز جدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری صنایع
گروه آموزشی: فنی و مهندسی b.jeddi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.jeddi
شماره تلفن:
نام: دکتر بهدیس اسلام نور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی نرم افزار
گروه آموزشی: فنی و مهندسی b.eslamnour@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.eslamnour
شماره تلفن:
نام: دکتر صالح یوسفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سخت افزار
گروه آموزشی: فنی و مهندسی s.yousefi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.yousefi
شماره تلفن:
نام: دکتر جمشید باقرزاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی نرم افزار
گروه آموزشی: فنی و مهندسی j.bagherzadeh@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.bagherzadeh
شماره تلفن:
نام: دکتر مهدی پسته ای
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتري مکانيک تبديل انرژي
گروه آموزشی: فنی و مهندسی <p>sm.pesteei@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/sm.pesteei</p>
شماره تلفن:
نام: مهندس عطاءالله بهرامی
مرتبه علمی: مربی رسمی آزمایشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: فنی و مهندسی <p>ataallah@asia.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/a.bahrami</p>
شماره تلفن: 32777040
نام: دکتر هادی بهادری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژئوتکنیک لرزه
گروه آموزشی: فنی و مهندسی <p>h.bahadori@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/h.bahadori</p>
شماره تلفن: 09123228108، 3297286
نام: دکتر کاظم بدو
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: فنی و مهندسی <p>k_badv@yahoo.com</p><p>k.badv@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/k.badv</p>
شماره تلفن: 32972859
نام: دکترجمشید باقرزاده محاسفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری کامپیوتر نرم افزار، انستیتو تکنولوژی هند
گروه آموزشی: فنی و مهندسی <p><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="ltr">j.bagherzadeh@urmia.ac.ir</span></p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/j.bagherzadeh</p>
شماره تلفن: 32972880
نام: دکتر علی امامعلی پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: فنی و مهندسی <p>a.imamalipour@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/a.imamalipour</p>
شماره تلفن: 32772883

Pages