پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی

نام: دکتر طاهر ازدست
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Mechanical Engineering
گروه آموزشی: فنی و مهندسی t.azdast@urmia.ac.ir http://asatid.urmia.ac.ir/t.azdast
شماره تلفن:
نام: دکتر قادر احمدی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
گروه آموزشی: فنی و مهندسی <p>gh.ahmadi@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/gh.ahmadi</p>
شماره تلفن: 09122149932

Pages