پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه کشاورزی

نام: دکتر جواد بهمنش
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: P.h.D Civil Engineering-Sediment Hydraulic
گروه آموزشی: کشاورزی <p>http://asatid.urmia.ac.ir/j.behmanesh</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر سینا بشارت
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتری رشته علوم مهندسي آب
گروه آموزشی: کشاورزی <p>s.besharat@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/s.besharat</p>
شماره تلفن: 32972359
نام: دکتر ایرج برنوسی
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: دکترای اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری)
گروه آموزشی: کشاورزی <p>ibernosi@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/i.bernosi</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر عباس بانج شفیعی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتري جنگلداري
گروه آموزشی: کشاورزی <p>http://asatid.urmia.ac.ir/a.banjshafiei</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر رسول ایلخانی پور زینالی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: B.S. : Irrigation, M.S. : Irrigation Structures
گروه آموزشی: کشاورزی <p>ilkhanipour_bayram@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/r.ilkhanipour</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر رضا امیرنیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت
گروه آموزشی: کشاورزی <p>http://asatid.urmia.ac.ir/r.amirnia</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر جمشید اکبریان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی
گروه آموزشی: کشاورزی <p>http://asatid.urmia.ac.ir/j.akbarian</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر محمدرضا اصغری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم باغبانی
گروه آموزشی: کشاورزی <p>asgharim.reza@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.asghari</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر محسن اسمعیلی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی صنايع غذايي
گروه آموزشی: کشاورزی <p>m.esmaiili@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.esmaiili</p>
شماره تلفن: 32775035
نام: دکتر محمدرضا ارسلان بد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد کشاورزی
گروه آموزشی: کشاورزی <p>m.arsalanbod@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.arsalanbod</p>
شماره تلفن: 32779558،09141417626

Pages