پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

منابع درسی برای آزمون جامع رشته مدیریت ورزشی به شرح زیر اعلام می گردد :

1-مدیریت منابع انسانی در ورزش ، منبع:مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم ، تالیف چالدورای ترجمه دکتر طالب پور و لعل پذیری انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

2- مسائل اخلاقی و حقوقی در مدیریت ورزشی ، منبع : اخلاق در ورزش با رویکرد فلسفی تالیف دکتر احسانی و شجیع از انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3- مدیریت پروژه در ورزش ، منبع : کتاب خانم دکتر هادوی

4- مدیریت کیفیت پیشرفته در ورزش ، منبع :بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان تالیف دکتر کاظمی