برنامه زمانی مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 96

رشته قبولی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

محل مصاحبه

آدرس

تربیت بدنی – مدیریت راهبردی

22 آبان 96

12

پردیس دانشگاهی

خیابان شهید بهشتی- روبروی کوی استادان

تربیت بدنی -فیزیولوژی ورزشی

22 آبان 96

8/30

پردیس دانشگاهی

خیابان شهید بهشتی- روبروی کوی استادان

تربیت بدنی -یادگیری حرکتی

22 آبان 96

9

پردیس دانشگاهی

خیابان شهید بهشتی- روبروی کوی استادان

زمین شناسی اقتصادی

29 آبان 96

10-12

دانشکده علوم

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

شیمی آلی

22 آبان 96

9

دانشکده شیمی

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

فیزیولوژی گیاهی

22 آبان 96

10-12

دانشکده علوم

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

ریاضی – جبر- هندسه

4 آذر 96

14

پردیس دانشگاهی

خیابان شهید بهشتی- روبروی کوی استادان

فیزیک اتمی – هسته ای

1 آذر 96

9

دانشکده علوم

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

عمران سازه

22 آبان 96

8/30

دانشکده فنی

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

مکانیک – تبدیل انرژی

22 آبان 96

9

دانشکده فنی

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

مدیریت حاصلخیزی خاک

22 آبان 96

10

دانشکده کشاورزی

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

تغذیه دام

22 آبان 96

10

دانشکده کشاورزی

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

آبیاری و زهکشی

22 آبان 96

9

دانشکده کشاورزی

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

حشره شناسی

22 آبان 96

13

دانشکده کشاورزی

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

بافت شناسی مقایسه ای

22 آبان 96

8/30

دانشکده دامپزشکی

کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

آموزش زبان انگلیسی

22 آبان 96

10

دانشکده ادبیات

خیابان والفجر روبروی صدا و سیما

 

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:287  این هفته:2703  این ماه:10968  امسال:190629