بدینوسیله زمان برگزای آزمون جامع دانشجویان دکتری پردیس دانشگاهی به همراه منابع جهت بهره برداری دانشجویان عزیز به شرح زیر اعلام می گردد :

زمان برگزاری امتحان کتبی :96/03/22

زمان برگزاری امتحان شفاهی :96/03/23

منابع امتحانی گروه مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت راهبردی

دکتر سیدعامری : مدیریت منابع انسانی در ورزش( مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم (پروفسور پاکیناتان چلادواری ) ترجمه دکتر مهدی طالب پور )

دکتر سیدعامری : برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته( برنامه ریزی استراتژیک کاربردی (دکتر حمیدرضا رضوانی ))

دکتر کاشف : مدیریت پروژه در ورزش ( مدیریت پروژه در ورزش ( دکتر هادوی ) انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی )

 دکتر کاشف : مدیریت کیفیت پیشرفته در ورزش(ْکتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (دکتر کاظمی ) انتشارات سمت )

 

 

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:70  این هفته:2244  این ماه:13243  امسال:234871