پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
 

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک

 

دکترای مهندسی برق - مخابرات سیستم

 

دکترای مهندسی عمران - سازه

 

دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

دکترای مهندسی برق - الکترونیک