پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

 

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

کارشناسی ارشد فیزیک بنیادی

کارشناسی ارشد زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد ریاضی محض - جبر 

کارشناسی ارشد شیمی شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد زیست شناسی (علوم گیاهی) - فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد ریاضی محض - آنالیز

دکترای شیمی - آلی

دکترای فیزیک حالت جامد

دکترای ریاضی محض - جبر

دکترای زیست شناسی (علوم گیاهی) - فیزیولوژی گیاهی

دکترای زمین شناسی اقتصادی