شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم آزمون زبان UUET و دوره EAP می رساند با توجه به همزمانی آزمون های سازمان سنجش با آزمون زبان دانشگاه، تاریخ برگزاری آزمون زبان به روز پنج شنبه 99/06/27 موکول گردید.

گروه آموزشی: 
دانشکده