شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان گرامی پردیس دانشگاهی می رساند روز سه شنبه تاریخ 98/12/20 کمیسیون موارد خاص استانی و دانشگاهی تشکیل و موارد زیر تصویب شد :

1- مقرر گردید دانشجویان دکتری جهت تمدید سنوات ترم 11 ، مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال (250000) به شماره حساب 0110312397008 (بانک ملی ایران - بنام عواید معاونت دانشجویی ) واریز و فیش مربوطه را به کارشناس موارد خاص ( آقای خندانی ) تحویل نمایند .

2- مقرر گردید دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تمدید سنوات ترم 6 ، مبلغ دویست هزار ریال (200000) به شماره حساب 0110312397008 (بانک ملی ایران - بنام عواید معاونت دانشجویی ) واریز و فیش مربوطه را به کارشناس موارد خاص ( آقای خندانی ) تحویل نمایند

3- مقرر گردید دانشجویان کارشناسی جهت درخواست از کمیسیون موارد خاص ، مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150000) به شماره حساب 0110312397008 (بانک ملی ایران - بنام عواید معاونت دانشجویی ) واریز و فیش مربوطه را به کارشناس موارد خاص ( آقای خندانی ) تحویل نمایند

4- لذا مسئولین آموزش دانشکده ها جهت تمدید سنوات ترم های 11 دکتری و 6 کارشنلسی ارشد ، پس از رویت فرم مخصوص تایید شده کمیسیون ، مجاز به تمدید سنوات می باشند .

5- مقرر شد دانشجویان جهت درخواست از کمیسیون موارد خاص در صورت درخواست مجدد مبلغ پنجاه هزار ریال (50000( به مبلغ اولیه اضافه خواهد شد

6- مقرر گردید کلیه دانشجویان جهت درخواست از کمیسیون موارد خاص فقط از طریق سامانه امور دانشجویان ( سامانه سجاد اقدام نمایند .

فرم تایید کمیسیون موارد خاص جهت تمدید سنوات ترم های 11 دکتری و 6 کارشناسی ارشد

 

گروه آموزشی: 
دانشکده