شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

 

 1

پایان کلاسهای درسی نیمسال اول

98/10/11

2

 

شروع امتحانات دروس عملی و نظری نیمسال اول

98/10/14

3

 

پایان امتحانات نیمسال اول ( تمامی مقاطع تحصیلی )

98/11/06

4

 

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

98/11/13

5

 

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

98/11/16

6

 

پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه

98/11/30

7

 

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع دکتری

98/12/06

 

 

 

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

1      

 

گزارش گیری از مشروطی، صدور احکام اخراجی و ارسال  به آموزش کل

98/11/19 الی 98/11/25

2      

 

انتخاب واحد درس معرفی به استاد

98/10/25 الی 98/11/21

3      

 

انتخاب واحد نیمسال دوم (توسط خود دانشجو) به صورت اینترنتی

98/11/19 الی 98/11/25

4      

 

شروع کلاسها

98/11/26

5      

 

حذف و اضافه نیمسال دوم(حداکثر دو درس)

98/11/27 الی 98/11/29

6      

 

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

98/11/29

7      

 

پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

98/11/28

8      

 

گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه

98/11/30 الی 98/12/21

9      

 

معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و ....

99/02/01 الی 99/02/10

10 

 

مهلت ثبت درخواست دانشجو، برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه سجاد – برای تغییر رشته از طریق آموزش دانشکده

99/02/01 الی 99/02/31

11 

 

مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز

99/02/20 الی 99/03/07

12 

 

پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کارعملی و آزمایشگاه نیمسال دوم به استاد

99/03/27

13 

 

پایان مهلت حذف ترم

99/03/27

14 

 

پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم

99/03/27

15 

 

شروع امتحانات دروس عملی و نظری نیمسال دوم

99/03/31

16 

 

انتخاب واحد درس کارآموزی

99/04/01 الی 99/04/11

17 

 

پایان امتحانات نیمسال دوم ( تمامی مقاطع تحصیلی )

99/04/15

18 

 

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع کارشناسی

99/04/25

19 

 

شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان مقطع کارشناسی

99/04/20 الی 99/04/31

20 

 

پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

99/05/07

21 

 

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات کارشناسی ارشد

99/06/05

22 

 

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع دکتری

99/06/15

23 

 

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

99/06/16

24 

 

پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه

99/06/31

  

 

===================================

 

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 98- 97

ثبت نام از پذیرفته گان سال تحصیلی 98-97 براساس اعلام سازمان سنجش واعلام در سایت دانشگاه

1

97/06/17 الی 97/06/23

انتخاب واحد نیمسال اول (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

2

 25،26 و 97/06/27

حذف واضافه نیمسال اول (حداکثر دو درس)

3

97/06/24

شروع کلاسها

4

97/06/27

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول

5

97/06/31 الی 97/07/11

گزارش گیری از مشروطی،ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه و ارسال احکام اخراجی به آموزش کل

6

 97/07/04

آخرین مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

7

97/09/28

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

8

97/10/12

آخرین مهلت حذف ترم

9

97/10/12

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال اول به استاد

10

97/10/12

پایان کلاسهای درسی نیمسال اول

11

97/10/15

شروع امتحانات نیمسال اول

12

97/11/03

پایان امتحانات نیمسال اول (تمامی مقاطع تحصیلی)

13

97/11/03

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

14

97/11/12

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

15

97/11/17

پایان مهلت دفاع

16

97/12/03

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع دکتری

17

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98- 97

97/11/13 الی 97/11/19

انتخاب واحد نیمسال دوم (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

1

97/11/21

شروع کلاسها

2

23 و 97/11/24

حذف واضافه نیمسال دوم(حداکثر دو درس)

3

97/11/24

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

4

97/11/23 الی 97/12/01

مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

5

97/11/27 الی 97/12/08

گزارش گیری از مشروطی،ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه و ارسال احکام اخراجی به آموزش کل

6

98/02/01 الی 98/02/11

معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و . . . .

7

98/02/01 الی 98/02/31

مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی

8

98/03/08

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

9

98/03/08

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال دوم به استاد

10

98/03/22

آخرین مهلت حذف ترم

11

98/03/22

پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم

12

98/03/25

شروع امتحانات نیمسال دوم

13

98/04/01 الی 98/04/12

انتخاب واحد درس کارآموزی

14

98/04/12

پایان امتحانات نیمسال دوم (تمامی مقاطع تحصیلی)

15

98/04/22

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

16

23،24 و 98/04/25

شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان مقطع کارشناسی

17

98/05/05

پایان مهلت ثبت نمره درس معرفیس به استاد، مقطع کارشناسی

18

98/05/02

پایان مهلت ثبت نمهایی نمرات، مقطع دکتری

19

98/06/06

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

20

98/06/20

پایان مهلت دفاع

21

 

گروه آموزشی: 
دانشکده