دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

ورود به سیستم ثبت نام                                                                                                         جدول شهریه ها

                                 

اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دكتري نيمه متمركز پردیس بین الملل دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 99-98

ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در آزمون نيمه متمركز مقطع تحصيلي دكتري پردیس بین الملل دانشگاه اروميه، بدينوسيله اعلام مي‌گردد؛ ثبت نام پذيرفته شدگان ابتدا به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام ورودي هاي جديد پردیس بین الملل دانشگاه اروميه و سپس به صورت حضوري جهت تشكيل پرونده و تحويل مدارك ثبت نامي انجام خواهد پذيرفت و اطلاع رساني در خصوص ثبت نام وروديهاي جديد شامل زمانبندي مراجعه حضوري به دانشگاه، مسائل مربوط به انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي99-98،  از طريق اين سايت انجام خواهد گرفت. پذيرفته شدگان عزيز بايستي قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه، جزئيات فرايند پذيرش و ثبت نام در دانشگاه را به شرح زیر و به دقت مطالعه نمایند و بر اساس زمانبندي اعلام شده در سايت ثبت نام ورودی های جدید عمل نمايند.

زمانبندی ثبت نام اینترنتی و حضوري:

ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان مقطع دكتري(نيمه متمركز) پردیس بین الملل دانشگاه اروميه در تاريخهای 98/06/10 و 98/06/11  انجام خواهد شد و این زمان قابل تمدید نخواهد بود. پذیرفته شدگان پس از انجام ثبت نام اینترنتی و دریافت رسید ثبت نام بایستی در تاريخ های  98/06/12 و 98/06/13  به آموزش پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه به آدرسدانشگاه اروميه: ارومیه – خیابان شهید بهشتی – پردیس دانشگاه اروميه مراجعه نمایند..

تكاليف پذيرفته شدگان براي ثبت نام:

1-مراجعه به سايت اينترنتي پردیس بین الملل دانشگاه اروميه به آدرس http://www.pardis.urmia.ac.ir و "سايت ثبت نام وروديهاي جديد"بر اساس برنامه زماني فوق

2-دريافت و مطالعه اطلاعیه ثبت نام، راهنماي ثبت نام اينترنتي،

3-دریافت فرم تعهد و چک لیست تحویل مدارک ثبت نامی و تکمیل آن

4-واريز فيش بانكي به مبلغ 150000ريال معادل پانزده هزار تومان به حساب شماره0108901069009 به نام دانشگاه اروميه- عوايد اختصاصي صدور كارت دانشجويي نزد بانك ملي، جهت صدور كارت دانشجويي.

5-ورود به سامانه ثبت نام اينترنتي ورودی های جدید و انجام مراحل ثبت نام با توجه به فايل راهنماي ثبت نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری و تهیه چاپ رسيد ثبت نام.

تذکر مهم: در فرایند ثبت نام اینترنتی نیازی به اسکن و ارسال مدارک ثبت نامی نبوده و پذیرفته شدگان تنها بایستی "فیش واریزی برای صدور کارت دانشجویی" را در سیستم ثبت نام اینترنتی اسکن و ارسال نمایند.

6-دريافت "فرم مرکز آمار و کامپیوتر«پرسشنامه دانشجویی»" از بخش فرم های عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدید و تكميل آن

7-دریافت "پرسشنامه پیشینه و علایق ورزشی" و "فرم پایش فرهنگی و فوق برنامه" از بخش فرم های عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدید و تکمیل آن.

8-دریافت "فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر(فرم الف)" از بخش فرم هاي دکتری سایت ثبت نام و تكميل آن.(ویژه دانشجویان ترم آخر که تا 1398/06/31 فارغ التحصیل می شوند)

9-دريافت "فرم درخواست معافیت تحصیلی»" از بخش فرم های عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدید و تكميل آن در دو نسخه(ویژه دانشجویان مرد که فاقد مدرک نظام وظیفه بوده و برای آنها معافیت تحصیلی درخواست خواهد شد).

تذکر مهم: لازم به توضیح است تشکیل پرونده و ثبت نام قطعی از پذیرفته شدگان مرد منوط به ارائه معافیت تحصیلی می باشد..

10-دريافت "فرم درخواست تاييديه تحصيلي و ريز نمرات مقطع قبلي" از بخش فرم هاي دکتری و تكميل آن در دو نسخه بدون قلم خوردگی.

11-دريافت "فرم مشخصات دانشجويان شاهد و ايثارگر-ارشد و دکتری"(فرزند جانباز بالاي25%، فرزند و همسر آزاده) و تكميل آن(ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر) از بخش فرم های عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدید.

لازم به ذكر است دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت بهره‌مندي از مزاياي ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر ضروري است پس از مراجعه به دانشگاه و تشكيل كلاس ها با در دست داشتن اين فرم، به دفتر ستاد شاهد واقع در پرديس نازلو دانشگاه اروميه مراجعه نمايند.

16-کلیه پذيرفته شدگان مقطع دكتري بايستي در تاريخ های 98/06/12 و98/06/13 با در دست داشتن مدارك زیر به پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه به آدرس  ارومیه – خیابان شهید بهشتی – پردیس دانشگاه اروميه مراجعه نمایند.

-فرم مرکز آمار و کامپیوتر«پرسشنامه دانشجویی» به صورت تکمیل شده

-فرم مرکز آمار و کامپیوتر صفحه 2

فیش واریزی 150000ریالی جهت صدور کارت دانشجویی-

-نسخه چاپی کارنامه سلامت جسم و کارنامه سلامت روان

-"پرسشنامه پیشینه و علایق ورزشی" و "فرم پایش فرهنگی و فوق برنامه" به صورت تکمیل شده

مدارك لازم براي تشکیل پرونده :

1-رسید ثبت نام اینترنتی.(رسید ثبت نام اینترنتی به منزله فرم ثبت نام می باشد که ارائه آن به همراه سایر مدارک ثبت نامی الزامی است)

2-اصل‌ و دو نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد یا دکتری حرفه ای مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌(فارغ التحصیل حداکثر تا تاریخ 1398/06/31) كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

توجه مهم: پس از ثبت نام اداره آموزش از ارایه کپی یا اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجو معذور می باشد.

تبصره‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را تکمیل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام حضوری ارائه نمايند. 

3-اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

4-شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

5-ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1398 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

6-"فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر(فرم الف-)" دوره کارشناسی ارشد( ویژه دانشجویان ترم آخر که تا1398/06/31 فارغ التحصیل می شوند)

7-"فرم درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی"(کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی بایستی این فرم را در دو نسخه تهیه و ارائه نمایند)

8-"فرم درخواست معافیت تحصیلی»" (ویژه دانشجویان مرد که فاقد مدرک نظام وظیفه بوده و برای آنها معافیت تحصیلی درخواست خواهد شد)

9-فرم تعهد و چک لیست تحویل مدارک ثبت نامی به صورت تکمیل شده .

تذكرات‌ مهم:

1-پذيرفته شدگان منحصرا بايستي در تاريخ هاي اعلام شده با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه جهت دريافت كارت دانشجويي و تحويل مدارك به آموزش پردیس خود مراجعه نمايند و حضور شخص پذيرفته شده جهت انجام مراحل پذيرش و ثبت نام، الزامي است و عدم مراجعه پذيرفته شدگان در تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2-معدل‌ مدرك کاردانی، كارشناسي (ليسانس)‌ و كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس)‌ پذيرفته‌ شده بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون و يا نهايتاً در مرحله مصاحبه اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد.

3-از پذيرفته شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 98/06/31 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

4-در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

 

فرمهای ثبت نام

آدرس پردیس دانشگاه اروميه: ارومیه – خیابان شهید بهشتی – پردیس دانشگاه اروميه

گروه آموزشی: 
دانشکده