دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون جامع دانشجویان دکتری پردیس رشته فیزیولوژی ورزش در گرایش قلب و عروق و تنفس در تاریخ 97/2/26 طبق جدول زیر برگزار خواهد شد .

ردیف

نام درس

نام استاد

1

سازگاری قلب و عروق و تنفس

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

2

فیزیولوژی ورزشی سلولی ملکولی

دکتر فیروز قادری پاکدل

3

سازگاری هورمونی و عصبی

دکتر اصغر توفیقی