موارد امتحانی و تاریخ امتحان آزمون جامع گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی پردیس دانشگاهی به قرار زیر است :

مواد امتحانی مدیریت ورزشی :

1- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2- مدیریت بهره وری در ورزش

امتحان کتبی 95/3/22 ساعت 8/30 امتحان شفاهی 95/3/24 ساعت 10

مواد امتحانی یادگیری حرکتی :

1- ادراک و حرکت

2- یادگیری حرکتی پیشرفته

3-جنبه های روانی و اجتماعی ورزش

امتحان کتبی 95/3/25 ساعت 8/30 امتحان شفاهی 95/4/1 ساعت 8/30

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:168  این هفته:2202  این ماه:12138  امسال:230048