سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

امتحان جامع رفتار حرکتی پردیس 18 آذرماه دوشنبه ساعت 10:30 برگزار خواهد شد .

امتحان شفاهی هم چهارشنبه یا پنجشنبه طبق هماهنگی با اساتید در روز امتحان کتبی به دانشجویان اطلاع داده خواهد شد .

گروه آموزشی: 
دانشکده