سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

منابع درسی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری مدیریت ورزشی - گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهاو رویدادهای ورزشی در آبانماه 1398

1-برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

منبع درسی :برنامه ریزی استراتژیک کاربردی ،تالیف حمیدرضا رضوی

2-مدیریت منابع انسانی در ورزش

منبع : کتاب ترجمه دکتر طالب پور

3-مدیریت توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی

منبع : جلد 1 و 2 کتاب دکتر کاشف

 

تاریخ و زمان آزمون کتبی :شنبه 98/8/18

ساعت 10

تاریخ و زمان آزمون شفاهی : متعاقبا اعلام خواهد شد

محل آزمون :ارومیه بلوار دانشگاه - کیلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم ورزشی

توضیحات : دانشجویان واجد شرایط آزمون جامع آبانماه سال 1398 می بایست حداکثر تا تاریخ98/8/1مدارک مورد نیاز (حداقل نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی و تقاضای کتبی شرکت در آزمون جامع )را به کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند).

گروه آموزشی: 
دانشکده