سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه)وام دانشجویی(

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام  می رساند در سامانه پورتال دانشجوئی صندوق رفاه (http://bp.swf.ir) جهت ثبت نام وام  از تاریخ 15/7/98 لغایت28/7/98 برای سال جاری تحصیلی امکان پذیر می باشد.فرم های وام در سایت دانشگاه ارومیه( معاونت دانشجوئی- اداره بورس وام-فرمها) موجود می باشد.

مدارک لازم جهت ارائه به اداره رفاه:

1-تکمیل فرم وام و ارائه به اداره رفاه  (معاونت دانشجوئی )

2- افتتاح شماره حساب در بانک تجارت  واقع در خیابان حسنی به نام دانشجو( کد بانک تجارت 12760)

3-فرم تعهد محضری(برای دریافت وام الزامی است)

4- کپی کارت ملی، کارت دانشجوئی و برای دانشجویان  متاهل کپی شناسنامه زوجین

5- برای وام عتبات ارائه معرفی از  ستاد عتبات و همچنین صفحه ممهور به مهر خروج از کشور( پاسپورت) الزامی است.

تذکر: طبق بخشنامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ، افرادی که از طریق پورتال دانشجوئی نسبت به ثبت وام اقدام ننمایند. وام پرداخت نخواهد شد.

تذکر مهم:  تکمیل فرم وام ویژه (دکتری  تخصصی روزانه ) دانشجویان دکتری شش ماهه پرداخت خواهد شد و تا آخر اسفند سامانه برای بار دوم فعال نخواهد بود .

                           

 معاونت دانشجویی-اداره رفاه  دانشگاه ارومیه

گروه آموزشی: 
دانشکده