پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

منابع درسی آزمون جامع دانشجویان

دوره دکتری مدیریت ورزشی ـ گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­ها و رویدادهای ورزشی  در تیرماه سال 1398

 

عنوان درس

تاریخ و زمان آزمون کتبی

تاریخ و زمان

آزمون شفاهی

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

 (منبع: برنامه ریزی استراتژیک کاربردی، تالیف: حمیدرضا رضوی)

یکشنبه

02/04/98

 

ساعت :  10

چهارشنبه یا پنجشنبه

06 یا 05/04/98

 

ساعت :  12

مدیریت منابع انسانی در ورزش

 (منبع: کتاب ترجمه دکتر طالب پور)

مدیریت توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی

(منبع: جلد 1 و 2 کتاب دکتر کاشف)

 

توضیحات :

دانشجویان واجد شرایط آزمون جامع تیرماه سال 1398 می­بایست حداکثر تا تاریخ  01/04/98  مدارک مورد نیاز (حداقل نمره قبولی زبان انگلیسی و تقاضای کتبی شرکت در آزمون جامع) را به کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی پردیس تحویل نمایند.

گروه آموزشی: 
دانشکده