پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه دامپزشکی

نام: دکتر روزعلی باتوانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای عمومی دامپزشکی دکترای تخصصی دامپزشکی
گروه آموزشی: دامپزشکی <p>alibatavani@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/ra.batavani</p>
شماره تلفن: 32774737
نام: دکتر عبدالغفار اونق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای دامپزشکی
گروه آموزشی: دامپزشکی <p>ownagh@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/a.ownagh</p>
شماره تلفن: 33653788
نام: دکتر ملاحت احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دکتری حرفه ای دامپزشکی
گروه آموزشی: دامپزشکی <p>m.ahmadi@mail.urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.ahmadi</p>
شماره تلفن: 32972611
نام: دکتر علی احسانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
گروه آموزشی: دامپزشکی <p>a.ehsani@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/a.ehsani</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر اسماعیل آین
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: PhD and DVM
گروه آموزشی: دامپزشکی <p>http://asatid.urmia.ac.ir/e.ayen</p>
شماره تلفن: