اعضای هیات علمی گروه دامپزشکی

نام: دکتر روزعلی باتوانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای عمومی دامپزشکی دکترای تخصصی دامپزشکی
گروه آموزشی: دامپزشکی

alibatavani@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/ra.batavani

شماره تلفن: 32774737
نام: دکتر عبدالغفار اونق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای دامپزشکی
گروه آموزشی: دامپزشکی

ownagh@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/a.ownagh

شماره تلفن: 33653788
نام: دکتر ملاحت احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دکتری حرفه ای دامپزشکی
گروه آموزشی: دامپزشکی

m.ahmadi@mail.urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.ahmadi

شماره تلفن: 32972611
نام: دکتر علی احسانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
گروه آموزشی: دامپزشکی

a.ehsani@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/a.ehsani

شماره تلفن:
نام: دکتر اسماعیل آین
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: PhD and DVM
گروه آموزشی: دامپزشکی

http://asatid.urmia.ac.ir/e.ayen

شماره تلفن:

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:233  این هفته:2072  این ماه:10159  امسال:193941