پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی

نام: دکتر سید محمد کاشف
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه ریزی
گروه آموزشی: تربیت بدنی mm.kashef@urmia.ac.ir http://asatid.urmia.ac.ir/mm.kashef
شماره تلفن: 044-33452032