پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت

نام: دکتر رامین بشیر خداپرستی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دكتري امور مالي - بيمه
گروه آموزشی: اقتصاد و مدیریت <p>Nima_ramin85@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/r.bashirkhodaparast</p>
شماره تلفن: 09141876206، 3223564
نام: دکتر محمد ایمانی برندق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری
گروه آموزشی: اقتصاد و مدیریت <p>imani_barandagh@yahoo.com</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/m.imanibarandagh</p>
شماره تلفن: