کارکنان پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

نام: نسرین گلچین صمدی
سمت: بایگانی
تلفن: 044-33452032
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 115
نام: آقای حجت رضایی
سمت: مسئول دفتر ریاست پردیس
تلفن: 044-33452032 داخلی 11
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه دوم، حوزه ریاست
نام: آقای امیر تمری
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 044-33452032 داخلی 128
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 113
نام: آقای امیر دبیرنیا
سمت: کارشناس کامپیوتر
تلفن: 044-33452032 داخلی 122
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 114
نام: آقای مهدی قلی نژاد
سمت: امور مالی
تلفن: 044-33452032 داخلی 21
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 105
نام: سرکار خانم جوادی
سمت: کارشناس آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)
تلفن: 044-33452032 داخلی 18
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 102
نام: سرکار خانم انصاری
سمت: کارشناس مسئول آموزش(مقطع دکتری)
تلفن: 044-33452032 داخلی 17
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 103

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:348  این هفته:5294  این ماه:20781  امسال:247186