کارکنان پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

نام: سرکار خانم انصاری
سمت: مدیر امور آموزشی , مدیر امور پشتیبانی واداری و کارشناس مسئول مقطع دکتری پردیس دانشگاهی
تلفن: 044-33452032 داخلی 127
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 104
نام: سرکار خانم غنی زاده
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 044-33452032 داخلی 122
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 106
نام: سرکار خانم خدیجه رزاقی
سمت: کارشناس آموزش کارشناسی ارشد
تلفن: 044-33452032 داخلی 124
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 103
نام: سرکار خانم سهیلا ستاری
سمت: مسئول دبیرخانه پردیس دانشگاهی
تلفن: 044-33452032 داخلی 130
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 102
نام: آقای امیر دبیرنیا
سمت: کارشناس کامپیوتر
تلفن: 044-33452032 داخلی 108
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 114
نام: آقای مهدی قلی نژاد
سمت: امور مالی
تلفن: 044-33452032 داخلی 121
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 105
نام: سرکار خانم نسرین گلچین صمدی
سمت: بایگانی
تلفن: 044-33452032 داخلی 119
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 115
نام: آقای امیر تمری
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 044-33452032 داخلی 128
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 113
نام: آقای حجت رضایی
سمت: مسئول دفتر ریاست پردیس و مسئول پشتیبانی
تلفن: 044-33452032 داخلی 101
محل کار: ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه دوم، حوزه ریاست

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:204  این هفته:2043  این ماه:10130  امسال:193912